Các dự án không phải vốn nhà nước sẽ được quản chặt

Nghị định của Chính phủ quy định rõ, quản lý dự án đầu tư kiến trúc cần phải bảo đảm nguyên tắc quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư kiến trúc của công trình.

Thêm vào đó, quản lý thực hiện công trình phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng với mong muốn đầu tư kiến trúc. dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, gom góp chi phí và đạt được hiệu quả công trình.

du-an-khong-phai-von-nha-nuoc

Dự án không phải vốn nhà nước sẽ bị quản chặt

Dự án đầu tư theo hình thức khắc tác công – tư (PPP) có cấu phần kiến trúc được quản lý như là khắc với dự án sử dụng vốn nhà nước bên cạnh ngân sách theo quy định của nghị định này và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án sử dụng vốn nước ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về chủ trương đầu tư, mục tiêu, tổng quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, các tác động của công trình tới môi trường, an toàn cộng đồng, an ninh và hiệu quả của công trình. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện công trình theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhà nước quản lý những dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác về mục đích, quy mô đầu tư và những ảnh hưởng của công trình tới cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng và quốc căn phòng, an ninh.

Nghị định cũng phân loại rõ tổng quy mô những dự án theo tổng quy mô, sự chất, loại dự án chính của công trình gồm: công trình thiết yếu quốc gia, dự án nhóm A, công trình nhóm B và dự án nhóm C theo những tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: dự án kiến trúc dùng cho mục đích tôn giáo; công trình kiến trúc mới, sửa chữa, cải tạo, tổng đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Xem thêm: Giới hạn tín dụng vào thị trường bất động sản